Prace i egzaminy dyplomowe

Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej

 1. Warunkiem zaliczenia ostatniego roku studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, złożenie zatwierdzonej pracy dyplomowej (wydruk z APD) oraz jej obrona (egzamin dyplomowy).
 2. Po ustaleniu z promotorem tematu pracy i ukończeniu jej pisania należy wysłać e-mail do pracownika COS z informacją o tytule pracy w języku polskim i angielskim, nazwisku promotora oraz recenzenta (jeśli już jest ustalony). Mail powinien zawierać dane studenta: imię i nazwisko, numer indeksu oraz kierunek studiów.
 3. Po tym jak pracownik COS otrzyma dane dotyczące Twojej pracy i wprowadzi je do systemu USOS, zostanie rozpoczęty proces jej obsługi w systemie APD – Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja znajduje się pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/ lub http://apdhelp.uni.lodz.pl/).
 4. W systemie APD student uzupełnia: tytuł w języku polskim i angielskim (dane muszą być zgodne z danymi przesłanymi do pracownika COS), streszczenia w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 5. Student wgrywa pracę dyplomową do systemu APD. Całą pracę (pierwszą stronę, wstęp i kolejne rozdziały, spis treści, bibliografię etc. oraz jeśli występują załączniki stanowiące integralną część z pracą np. ankiety, tabele, badania, inne) należy dodać jako jeden plik w formacie PDF (jeśli są załączniki, należy je zapakować do jednego pliku RAR, ZIP, 7Z). Plik z pracą dyplomową nie powinien zawierać dodatkowych oświadczeń studenta np. oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy. Dołączanie oświadczeń do pliku z Pracą może wpłynąć podczas weryfikacji antyplagiatowej na podwyższenie współczynników podobieństwa plagiatu.
 6. Promotor, po otrzymaniu z systemu APD powiadomienia o przesłaniu pracy, w pierwszej kolejności powinien dokonać akceptacji danych dotyczących pracy oraz weryfikacji jej oryginalności w systemie antypalgiatowym. W dalszej kolejności promotor wraz z recenzentem dołączają o niej recenzję, a następnie promotor dokonuje ostatecznego zatwierdzenia pracy. System APD sam poinformuje autora pracy o jej akceptacji.
 7. Zaakceptowaną pracę należy wydrukować z systemu APD (druk dwustronny). Wersja takiej pracy będzie zawierała numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu.
 8. Egzemplarz pracy przeznaczony do COS powinien na końcu pracy zawierać dwa wypełnione załączniki: oświadczenie autora dotyczące samodzielnego przygotowania pracy, zgody lub jej braku na udostępnianie pracy oraz zgodności pracy w wersji papierowej z wersją elektroniczną (załącznik nr 1), oraz formularz zawierający tytuł pracy w języku polskim i angielskim podpisany zarówno przez promotora jak i studenta (załącznik nr 2). Załączników tych nie umieszcza się w APD w pliku z pracą tylko jako osobny plik z załącznikami ZIP.
 9. Egzemplarz pracy przeznaczony do COS musi mieć miękką oprawę a jej grzbiet musi być zgrzany, nie bindowany spiralą. Pracę można oprawić w punkcie Ksero mieszczącym się w szatni budynku D naszego Wydziału. Na wewnętrzną stronę okładki należy przykleić płytę CD, na której znajdzie się elektroniczna wersja pracy (format PDF). Na płycie należy umieścić markerem: imię, nazwisko studenta, numer albumu oraz tytuł pracy.
 10. Najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony należy złożyć gotową pracę w COS. Na pierwszej stronie pracy oraz na załączniku nr 2 powinien znaleźć się podpis promotora (wraz z datą przyjęcia).
 11. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest oddać w COS:
  – wypełnioną i podstemplowaną kartę obiegową,
  – cztery zdjęcia (format 4,5 x 6,5) podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być -wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby; w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy dołączyć dodatkowe zdjęcie,
  – dowód opłaty 60zł za druk dyplomu w języku polskim, w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy uiścić opłatę w wysokości łącznie 100 zł; (konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436),
  – legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym kończyli studia. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.
 12. Informacje o uzyskanych ocenach, średniej z całego toku studiów oraz numer dyplomu znajdują się w zakładce
  „dyplomy” na koncie w USOSweb. Dane te będą niezbędne do rekrutacji na kolejny stopień studiów. W tym samym
  miejscu znajduje się informacja o tym, czy dyplom jest już gotowy do odbioru (pojawi się data dostępności dyplomu). Dyplom należy odbierać osobiście w pokoju D1 po okazaniu się dowodem osobistym.

Wersje pracy dla promotora i recenzenta powinny spełniać wymogi przedstawione na seminarium licencjackim/magisterskim

Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej

Wymogi formalne pisania pracy dyplomowej

Struktura pracy dyplomowej

Instrukcje korzystania z APD:
dla studenta;
dla promotora;
dla recenzenta.

Terminy składania prac dyplomowych w COS

Zaakceptowaną przez promotora pracę licencjacką/magisterską wraz z datą jej przyjęcia należy złożyć w COS nie później niż 7 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu licencjackiego/magisterskiego i nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze końcżacym studia.

Na wniosek studenta termin złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej. Podania z uzasadnieniem typu „studia na dwóch kierunkach”, „praca zawodowa” nie będą uwzględniane.

Zasady organizacji egzaminu licencjackiego/magisterskiego

Terminy egzaminów dyplomowych

Egzaminy licencjackie/magisterskie odbywają się w semestrze letnim od początku letniej sesji egzaminacyjnej do 15 lipca oraz od 15 września do 15 grudnia, a w semestrze zimowym od 01 stycznia do końca zimowej sesji poprawkowej.

W celu zapewnienia drożności między pierwszym a drugim stopniem studiów zaleca się, aby egzaminy licencjackie w semestrze letnim odbywały się do 7 lipca.

Pytania egzaminacyjne:

Kierunek Gospodarka Przestrzenna – egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych I stopnia

Kierunek Gospodarka Przestrzenna – egzamin magisterski na studiach stacjonarnych II stopnia

Kierunek Inwestycje i Nieruchomości – egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Kierunek Inwestycje i Nieruchomości – egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zmień wielkość liter
Zmień kolor tła